Hier vindt u meer informatie over de cursus streektaal en streekcultuur, en het inschrijfformulier.

> lees meer over de cursus
> schrijf je in voor de cursus

Verhalen/gedichten van
Haaksbergen (Hoksebarge)

De oale Spanbeddestroate

Wie kent nog de stroat  woa’w  de jeugd hebt duure brag
Ne mooie tied dee wie nit vegett’n mag
Spöll’n dat konne wie gewoon op stroat
Voetball’n, knikker’n of gewoon kattekwoad
Né, dat verget wie niet, dat was ne mooie tied

Refrein
Er was gin mooiere plekske in Hoksebarg’n
As oons oale Spanbeddestroat
Woa’w de jonge joar’n hebt duure broch
Joa, de wordt nog oaver proat
Wat ne mooie tied hebt wie doar had  
Ok al is’t al lang veurbie
Toch hoal ik heel deep, joa heel deep in mien hart
’n pleatske vuur dee tied nog vri’j

In disse stroat woar mekaar good kende
Völle keender, wat ne gezellige bende
Hutt’n bouw’n bie tante Bats achter de heg
Joa, ’t is allange lean, ’t is allemoal a weg
Nee dat verget wie nit, dat was ne mooie tied

Refrein

De Bakker en de greunteboer dee veintten ton nog
En de melk  dee won’n oe gewoon an thoes broch
Of en too  ne koare met wat ijs of snoep
As de belle ging ston’n de visboer op de stoep
Nee dat verget wie nit, dat was ne mooie tied

Refrein

Noll’n-koor liedtekst verzamel-CD “Wie LUSTrum nog wa eene”   
Hoksebargen